จากการรายงานของกระทรวงสาธารณสุขสหรัฐอเมริกา พบว่าการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของมะเร็งปอดและโรคเรื้อรังอื่นๆ เป็นครั้งแรก ในปี 2507  หลังจากนั้นก็มีรายงานถึงโรคต่างๆ ซึ่งมีหลักฐานแน่ชัดว่าเกิดจากการสูบบุหรี่มาเป็นระยะๆ โดยปีนี้ในโอกาสครบรอบ 50 ปี มีรายงานของนายแพทย์ใหญ่สหรัฐอเมริกา พ.ศ.2557 ซึ่งเป็นฉบับล่าสุด ได้รับรอง 9 โรคใหม่ที่เกิดจากการสูบบุหรี่หรือการได้รับควันบุหรี่ที่ผู้อื่นสูบ ได้แก่ จาก สาระน่ารู้ดีดี.com มะเร็งตับ มะเร็งลำไส้ วัณโรค โดยมีความเสี่ยงที่จะเกิดวัณโรคเพิ่มขึ้น มีโอกาสเสียชีวิตจากวัณโรคเพิ่มขึ้น และทำให้วัณโรคกลับเป็นใหม่มากขึ้น เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดเบาหวานในผู้ใหญ่ 30-40% เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ จอตาเสื่อมโดยจะสัมพันธ์กับอายุที่เพิ่มขึ้น เพดานปากแหว่งตั้งแต่เกิดในมารดาที่สูบบุหรี่ การตั้งครรภ์นอกมดลูก. read more…


Continue Reading